DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Wstęp Deklaracji

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bliotekapubliczna.strzelin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bliotekapubliczna.strzelin.pl .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.


Treści niedostępne:

 • brak skrótów klawiaturowych, możliwości powiększania czcionki, dostosowania kontrastu
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: bpdyrektor@strzelin.pl; Tel.: 71 39 20 281. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Biblioteka dysponuje miejscami parkingowymi, w tym miejscem specjalnie przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd.
 • Na parterze, po prawej stronie od wejścia, znajduje się specjalne pomieszczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które jest „komórką” kontaktową z poszczególnymi działami. W tym pomieszczeniu Czytelnicy mogą poprosić o konkretne pozycje książkowe/filmy/audiobooki, które następnie bibliotekarz przynosi z działów znajdujących się na piętrze. Możliwe jest także dokonanie zwrotu książek/zamówienia.
 • Biblioteka prowadzi też usługę księgonoszostwa, w ramach której Czytelnikom z dysfunkcją ruchu dostarczane są książki lub też zbiory specjalne do domów.
 • Budynek biblioteki nie jest wyposażony w windę, platformę, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 71 39 20 281.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie, ul. Grahama Bella 3a, 57-100 Strzelin.
 • wysłać e-mail na adres: bpdyrektor@strzelin.pl
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 8:00-16:00 lub 10:00-18:00